Eesti Langevarjuklubi üldkoosolek 21. mail 2016

Eesti Langevarjuklubi üldkoosolek 21. mail 2016

 

Lp Eesti Langevarjuklubi liige,

21. mail 2016. aastal (laupäev) algusega kell 22.00 toimub Kuusiku lennuväljal Eesti Langevarjuklubi ruumides klubi korraline üldkoosolek.

Käesolev kutse saadetakse klubi üldlisti ning avalikustatakse veebilehel; klubiliikmetele muul viisil eraldi kutseid ei saadeta.

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2016. aasta tegevusplaani ja eelarve, sh liikmemaksu suuruse kinnitamine

Lisainfo päevakorrapunktide osas:

Päevakorrapunkt 1:

Majandusaasta aruanne on kättesaadav enne üldkoosoleku toimumist intranetis ametlike teadaannete all. Koosolekul annab juhatus aruande kohta selgitusi ning revident annab aruande kohta oma arvamuse.
Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2015. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2:

Ülevaade 2016. aasta hooaja kavandatavatest tegevustest ja eelarvest esitatakse üldkoosolekul. Liikmemaksu suuruse osas teeb juhatus järgmise ettepaneku.
Liikmemaksu püsiosa (aastamaks) 2016. aastal on 65 eurot. Liikmemaksu muutuvosa (hüppepileti) hinna määramine on juhatuse pädevuses ning otsustatakse jooksvalt vastavalt kasutatavale lennutehnikale ning muudele asjakohastele teguritele. Juhatus teeb ettepaneku jätta koolitustel osalejate liikmemaksu suurused (kursusehinnad) juhatuse pädevusse.
Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2016. aasta eelarve ja liikmemaksu suurused vastavalt juhatuse ettepanekutele.

== VOLIKIRJAD ==

Kui Sa ise kohale tulla ei saa, võid volitada klubikaaslast, kes kohale tuleb.

Volikirja võid teha kas:

1) paberil, omakäelise allkirjaga ja saada see aadressil Eesti Langevarjuklubi, Türi tn. 10c, 11313 Tallinn või anna klubikaaslasele kaasa;
2)  digiallkirjastatult ja saada aadressile anton@skydive.ee.

VOLIKIRJA NÄIDIS:

Mina, <VOLITAJA NIMI>, volitan käesolevaga <VOLITATAVA NIMI> esindama mind Eesti Langevarjuklubi korralisel üldkoosolekul, mis toimub 21. mail 2016. a. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Juhul, kui koosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise tõttu otsustusvõimeline või kui koosoleku aega muudetakse, kehtib käesolev volikiri ka uuesti kokkukutsutaval või muudetud ajaga üldkoosolekul.
<KUUPÄEV> <ALLKIRI>

Jaga postitust