Korduskoolitus ja üldkoosolek 5.-6. aprillil

Korduskoolitus ja üldkoosolek 5.-6. aprillil

 

6. aprillil 2013 (laupäev) algusega kell 12.00 toimub klubi ruumides (Tallinn, Türi tn 10c) Eesti Langevarjuklubi korraline üldkoosolek. Enne koosolekut, reedel, 5. aprillil kell 18 toimub samas ka traditsiooniline hooaja alguse korduskoolitus.

Korduskoolitus reedel, 5. aprillil

ELAKi igakevadine korduskoolitus toimub reedel, 5. aprillil algusega kell 18.00 klubis (Türi tn 10C, Tallinn). Arvestada tuleks umbes 4 tunniga, pärast seda saun ja langevarjuvideod.

Korduskoolitus on kohustuslik hüppajatele, kel ei ole veel vähemalt A-kategooria pädevust või kes eelmisel hooajal tegid vähem kui 10 hüpet. Traditsiooniliselt osaleb korduskoolitusel siiski enamus klubi liikmeid, ka suure kogemusega hüppajatele tuleb kasuks kord aastas oma teadmisi värskendada.

Nende jaoks, kes 5. aprillil tulla ei saa, teeme sel kevadel veel teisegi korduskoolituse – täpne kuupäev selgub hiljem.

Õpilased, kes ei ühele ega teisele korduskoolitusele tulla ei saa, võivad selle asemel kuulata vabalt valitud algkursust (kursused toimuvad alates maikuust). NB! IAD/SL puhul vabalangemisse või AFF puhul 4. taseme hüppele saamiseks tuleb ära kuulata nii I kui II osa koolitus. Kõik koolitused on klubiliikmetele tasuta. Pärast seda tuleb teha ka korduseksam (eksamit saab teha lennuväljal).

Pädevussertifikaati omavad hüppajad, kes eelmisel hooajal tegid alla 10 hüppe, peavad ära kuulama korduskoolituse (või algkursuse – vali ise, kas I osa või II osa või mõlemad) ja tegema uuesti vastava pädevuskategooria eksami (koolitusülemale).

Korduskoolitusele registreeruda saad siin: http://reg.skydive.ee/?sid=563

Korduskoolitusele järgneval päeval (6. aprill) toimub klubi üldkoosolek – kui sa sinna ei saa tulla, võta korduskoolitusele kaasa volitus mõne klubikaaslase nimele. Kes on kaugemalt tulemas, siis korduskoolituse ja üldkoosoleku vahelisel ööl saab klubis loomulikult ka ööbida (magamiskott jm ööbimise asjad võta kaasa).

Üldkoosolek 6. aprillil

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. 2012. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2013. aasta tegevusplaani ja eelarve, sh liikmemaksu suuruse kinnitamine

Lisainfo päevakorrapunktide osas:

Päevakorrapunkt 1:

Majandusaasta aruanne on kättesaadav enne üldkoosoleku toimumist intranetis ametlike teadaannete all alates 01. aprillist 2013. Koosolekul annab juhatus aruande kohta selgitusi ning revident annab aruande kohta oma arvamuse.

Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2012. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2:

Ülevaade 2013. aasta hooaja kavandatavatest tegevustest ja eelarvest esitatakse üldkoosolekul. Liikmemaksu suuruse osas teeb juhatus ettepaneku mitte teha muudatusi 2012. aastal tehtud otsuses.

Liikmemaksu püsiosa (aastamaks) 2013. aastal on seega 65 eurot ning liikmemaksu muutuvosa (hüppepilet) on 23 eurot. Juhatus teeb ettepaneku anda juhatusele volitus liikmemaksu muutuvosa muutmiseks aasta vältel juhul, kui seda õigustavad erakorralised asjaolud. Juhatus teeb ettepaneku jätta koolitustel osalejate liikmemaksu suurused (kursusehinnad) juhatuse pädevusse.

Juhatuse ettepanek otsuse osas: Kinnitada 2013. aasta eelarve ja liikmemaksu suurused vastavalt juhatuse ettepanekutele.

== TÄHTIS ==

Kui Sa ise kohale tulla ei saa, volita klubikaaslast, kes kindlasti tuleb. Volikirja võid teha kas:

1) paberil, omakäelise allkirjaga ja saada see aadressil Eesti Langevarjuklubi, Türi tn.10c, 11313 Tallinn või anna klubikaaslasele kaasa;

2)  digiallkirjastatult ja saada aadressile anton@skydive.ee.

Kvoorumi kokkusaamiseks on vajalik Sinu kohaletulek või volituse andmine. Kui sa ei tea, kelle nimele volitust teha, siis võid volitada näiteks klubi presidenti Anton Sigal’it või juhatuse liiget Kristiina Kasemets’a.

VOLIKIRJA NÄIDIS:

Mina,< VOLITAJA NIMI>, volitan käesolevaga <VOLITATAVA NIMI> esindama

mind Eesti Langevarjuklubi korralisel üldkoosolekul, mis toimub 06. aprillil 2013. a. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Juhul, kui koosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise tõttu otsustusvõimeline, kehtib käesolev volikiri ka uuesti kokkukutsutaval üldkoosolekul.

<KUUPÄEV>< ALLKIRI>

 

Jaga postitust